n16

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ โดยนายยุทธภูมิ ปริวันตา ปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ เป็นประธานจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อุดรธานี) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณปี 2564 ณ ศพก.ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรคัดเลือก 40 ราย เข้าร่วมรับการฝึกอบรม