n115

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ รุ่นที่1 จำนวน 20 คนง ณ ศพก. ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี