n21

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม นำโดย นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ อุเทน หมั่นจิตร กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น.ส ดารารัตน์ ศรีอุดร นางหญิง แก้วเกิด นางเยาวมาลย์ คำโคตร และ นายยุทธภูมิ ปริวันตา ปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหยวก อำเภอนำ้โสม จังหวัดอุดรธานี

n20

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 .สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ออกเจาะเลือดโคนม กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบลูเซลล่า ในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

n18

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00-12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ออกทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ บ.โคกสว่าง ม.2,ม.5 ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เกษตรกร จำนวน 12 ราย /โค-กระบือ จำนวน 50 ตัว

n19

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ" วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหาน,พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,ภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมการทำบุญกระดูกควายมรดกโลกบ้านเชียง การโชว์ควาย สวยงาม,การสาธิตการผสมเทียมการถ่ายพยาธิ ,การฉีดวัคซีนป้องกันโรค,พืชอาหารสัตว์และการแจกปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ทั้งนี้มีนายสัตวแพทย์สุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี  ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมการประกวดควาย จำนวน 10 รุ่น เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี 2565

n17

 

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที 11 พฤษภาคม 2565 นางวนิดา กิตติจารุภักดี ปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมมอบป้ายปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองโครงการปศุสัตว์ OK จำนวน 3 ราย ได้แก่ ร้านวราภรณ์หมูสด ตำบลพันดอน โลตัสสาขาพันดอน ตำบลพันดอน และโลตัสสาขาโรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...