การศึกษาสภาพโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2/กฆ.1 เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน การปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ในจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562

 

วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรคไข้หวัดนกในจังหวัดหนองคายด้วยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์