n6

วันที่ 11 ธันวาคม 2562หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
โดยมีนาย
นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมภริยา นางกุสุมาลพงษ์สิทธิถาวร  นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  หลังเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้ทำการมอบบัตรประจำสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จากนั้นได้ทำการรับขวัญกระบือ คล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้า และประพรมน้ำอบ

n130

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Functional Exercise : FEX) จังหวัดอุดรธานี และโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจากทุกอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องฟ้าหลวง โรมแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี