-รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2565

-รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2565

-รายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม 2565

-รายงานการประชุมเดือนเมษายน 2565

-รายงานการประชุมเดือนมีนาคม 2565

-รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2565