n66

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดย นายชาญวิทย์ ทองแสน และผู้ช่วยสัตวแพทย์อำเภอหนองหาน ออกดำเนินการเจาะเลือดโคนม ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561