n62

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ของนางณัฏฐนันท์ วรรณคีรี 191 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี