n59

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. อำเภอศรีธาตุ) อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี