n58

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.00 - 12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปฐพีบรรพต บ้านคำแคน ม.10 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ในการนี้ปศุสัตว์อำเภอได้ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และชี้แจงงานในส่วนของปศุสัตว์ต่างๆ เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยง ฯลฯ มีผู้รับบริการจำนวน 68 คน