n53

วันที่ 25 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ออกบริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า 13 หมู่บ้าน โดยมีนาย คำไพ สมบูรณ์ นายก อบต. บ้านเหล่า นาย สุวรรณ ประเสริฐแก้ว ผช. สัตวแพทย์ และอาสาปศุสัตว์หมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมบริการฉีดวัคซีน กระจายวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัชบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี