n1

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ ได้ออกพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื่อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2564 ในเขตพื้นที่ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี