n5

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ได้แจกอาหารสัตว์และพันธุ์ไก่ไข่ ให้แก่จ้างงานเกษตรตำบล นำอาหารและไก่ไข่ ไปแจกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มทฤษฎีใหม่ จำนวน 321 ราย ไก่ไข่ 1,605ตัว อาหารสัตว์ (ไก่ไข่)จำนวน 302กระสอบ  โดย 1ราย ได้ อาหารคนละ28กก.ไก่ไข่ 5ตัว  ผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย