n11

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดย นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายยรรยง ภูจอมจิต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายโชค แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ และคณะให้การต้อนรับ โดยได้ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นางหนูกาณน์ กงกาเรียน หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นางยุพิณ การศรี หมู่ 4 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ ไก่ไข่ คนละ 5 ตัว อาหารไก่ไข่คนละ 28 กก. จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามพบว่าไก่ไข่ที่ได้รับสุขภาพแข็งแรงดี เริ่มให้ไข่แล้วบางส่วน เกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการเป็นอย่างมาก และตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กลุ่มเลี้ยงสัตว์หนองอ้อ โดยมีผู้จัดการแปลง นางณัฏฐนันธ์ วรรณคีรี และกรรมการกลุ่มให้การต้อนรับ