n13

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. นายอัษฐพล ปริยวงศ์วงศ์สกุล ปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ เป็นประธานจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" พร้อมรับอุปกรณ์และอาหารไก่ไข่ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อุดรธานี) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาวัดสระด้วง บ้านดอนกลอย ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีเกษตรกรคัดเลือก 40 ราย