n25

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab จากฟาร์มไก่ไข่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP และฟาร์มไก่ไข่ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน (Non-GAP) จำนวน 6 หลอดตัวอย่าง/ฟาร์ม (ไก่ไข่ 5 ตัว/1 หลอดตัวอย่าง) ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี