n4

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี