n7

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดอุดรร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุดรธานี ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ปศุสัตว์ เขต 4 และ มทบ.24 พร้อมหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกหน่วยฉีดวัคชีนและผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว จำนวนทั้งหมด 203 ตัว (รวมสุนัขทรงงาน เพศผู้ จำนวน 3 ตัว )เป็น สุนัขเพศผู้ จำนวน 38 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 80 ตัว รวมสุนัขทั้งหมด จำนวน 118 ตัว และ เป็นแมวเพศผู้ จำนวน 28 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 57 ตัว รวมแมวทั้งหมด จำนวน 85 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 297 ตัว