n8

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ" วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ บุตรเคน  ปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 15 หมู่ รวม 30 คน