รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

 

 

 

 

งบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562