n73

วันที่ 14 มิถุนายน 2561     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จำนวน 2 แห่ง