n28
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การปลูกพืชอาหารสัตว์และการผลิตเสบียงสัตว์" ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและระบบการจัดการทางการเกษตร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน (ผลิตเสบียงสัตว์ชุมชน )  โดยมีนายสุมนชาติ  แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่เกษตรกร  มีนายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 ราย  ในการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 

n27
วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ออกตรวจเยี่ยมแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และติดตามผลการรักษากระบือเพศเมียที่มีประวัติกินหญ้าบริเวณมีสารตกค้างจากยาฆ่าหญ้า และกระบือเพศผู้ที่มีอาการคล้ายทริปพาโนโซม ในท้องที่ ม.4 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี อาการดีขึ้นเป็นปกติตามลำดับ

n25

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–15.00 น. ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ออกรณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย บำรุงสุขภาพและตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ แก่โค-กระบือ ของเกษตรกรในพื้นที่ ม.8,10 ต.อุ่มจาน ม.5,8 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ฯ จ.อุดรธานี

n26

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี โดยนางวนิดา กิตติจารุภักดี ปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอกุมภวาปี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ/กำกับดูแลความสงบเรียบร้อย มาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในคน และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ณ สนามไก่ชน ป.ไก่ชน ที่หมู่ 14 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

n24

อุดรธานี kick-off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี-สกินในโค-กระบือ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี kick-off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี-สกรีน ปี 2565 เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจโรคระบาดสัตว์ที่อุบัติใหม่ในสัตว์เศรษฐกิจ พร้อมสาธิตการฉีดวัคซีน การจัดการฟาร์มให้ปลอดจากโรคระบาดสัตว์ และมอบเวชภัณฑ์ สารกำจัดแมลงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่สหกรณ์โคนมศรีธาตุ “ราชาฟาร์ม” ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน kick-off โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี-สกรีน ในโค กระบือ โดยมีนางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พันจ่าอากาศเอกธวัส แสนแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองอำเภอศรีธาตุ ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อาสาสมัครปศุสัตว์ เกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันโรคลัมปี-สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดสัตว์ที่อุบัติใหม่ในสัตว์เศรษฐกิจ การสาธิตการวัคซีนป้องกันโรค การจัดการฟาร์มให้ปลอดจากโรคระบาดสัตว์ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ สารกำจัดแมลงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ

นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าด้วย สถานการณ์โรคระบาดลัมปี-สกิน พ.ศ. 2564 ในโคเเละกระบือ พบหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงจังหวัดอุดรธานี จึงได้ประกาศให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลและทุกอำเภอเป็นเขตโรคระบาด โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค แม้ในปัจจุบันสถานการณ์โรคลัมปี สกินจะคลี่คลายแต่พื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีการเลี้ยงโค กระบือ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับภูมิอากาศในปัจจุบันเป็นฝนฤดู ทำให้มีความเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของแมลงดูดเลือด ที่เป็นสัตว์พาหะนำโรคของโรคลัมปี สกิน อาทิ แมลงวันคอก ยุง เหลือบ เห็บ จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำลายสัตว์พาหะ ตลอดถึงแหล่งเพาะพันธุ์โดยเร่งด่วน กรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ด้วยการพ่นยาและป้องกันกำจัดแมลง ทำความสะอาดคอกสัตว์ ตลอดจนปรับปรุงสภาพคอกสัตว์ โดยจัดให้มีการรณรงค์ (kick off) ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ สหกรณ์โคนมศรีธาตุตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรทั้งจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติในช่วงนี้

อำเภอศรีธาตุ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งหมด 5,542 ราย โคเนื้อ 8,845 ตัว โคนม 4,623 ตัว และกระบือ 4,171 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 74 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 90 ของจังหวัดอุดรธานี โคนมเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นอาชีพพระราชทาน โดยเฉพาะการผลิตน้ำนมดิบเพื่อการจำหน่าย ถือเป็นรายได้หลักของพี่น้องอำเภอศรีธาตุ

นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โรคลัมปี-สกิน ในโค และกระบือ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ใช่โรคสัตว์สู่คน แต่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเนื่องจากมีแมลงดูดเลือดเป็นสัตว์พาหะ จึงต้องเร่งดำเนินการป้องกันการเกิดโรคตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการเคลื่อนย้ายโค – กระบือ ป้องกันควบคุมแมลงพาหะนำโรค การปรับปรุงและทำความสะอาดคอกสัตว์ รวมถึงการจัดหาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน

การรณรงค์ครั้งนี้ เป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี-สกิน ในโค และกระบือ อีกทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี-สกิน ในโค และกระบือ

 

More Articles ...