n126

วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี ณ วัดศรีสุมังคลาราม บ้านหนองแสง ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศเมีย 19 ตัว เพศผู้ 3 ตัว แมว เพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 3 ตัว รวม 33 ตัว