n117

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในประเทศไทย เพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายตัวของโรคระบาดสัตว์ในจังหวัดอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี