สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  78 ถ.ศรีสุข  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

โทรศัพท์/โทรสาร  04-2222-3766   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิสัยทัศน์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ::: งานปศุสัตว์ได้มาตรฐาน งานบริการถูกต้องประทับใจ เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น :::
ค่านิยม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ::: ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ พัฒนางานปศุสัตว์ :::

 sumochat boss

นายสุมนชาติ  แสงปัญญา

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

 

 

narongchai2 

 

jirawattana 

 

yanyong 


 ratchapol

 

supawat 

นายณรงค์ชัย  ศรีดาวเรือง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

การปศุสัตว์

นางจิรวรรธนา เทพอาจ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายยรรยง  ภูจอมจิต

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายรัชพล สืบพรหม

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

หน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินการบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

หน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่

2. จัดทำ,ปรับปรุงฐานข้อมูล และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่จัดระบบเขตเศรษฐกิจ ด้านการผลิตปศุสัตว์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง

3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการแผนงาน/งบประมาณ (กำกับ ดูแลงาน/โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ)

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์

5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป

7. การปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ (FTA) ให้กับเกษตรกรเพื่อลดการเสียเปรียบทางการค้า

8. ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 

หน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหาร และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบ ติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

หน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ

2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้าน สุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาล สัตว์ที่ซับซ้อนและการชันสูตรทาง ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทาง วิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทาง การแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่

2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์

3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์

4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย