n60

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกเยี่ยมพบปะเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.นายทองเปลว เหลืองอร่าม หมู่ที่ 5 ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ในการนี้ได้ถ่ายทอดความรู้การป้องกันโรคสัตว์ปีก การเลี้ยงเป็ดเทศ การสร้างโรงเรือนปรับระบบป้องกันโรค และมอบวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์เป็ดไก่พร้อมอุปกรณ์แก่เกษตรกรจำนวน 30 ชุด พร้อมขอความร่วมมือจัดทำคอกไว้รองรับเป็ดเทศที่กรมปศุสัตว์จะส่งมอบให้เร็วๆนี้

จากนั้นได้ส่งมอบสังกะสีขนาด 12 ฟุตให้เจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. เพื่อสนับสนุนการจัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 5 แผ่นตามลำดับ