n23

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด โดยนายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เตรียมนำเกษตรกรเดินทางเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายกระบือ จำนวน 3 ตัว ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

n22

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ออกดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล หลอดลมอักเสบและวัคซีนอหิวาต์เป็ด/ไก่ ในไก่พื้นเมืองที่ฟาร์มนายวีรภัทร วงศ์โพธิสาร เลขที่ 126 ม.3 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุรธานี ทำวัคซีนนิวคาสเซิล/หลอดลมอักเสบติดต่อไก่พื้นเมืองจำนวน 196 ตัว ทำวัคซีนอหิวาต์ฯ จำนวน 100 ตัว

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ”
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน
ออก
ดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล หลอดลมอักเสบและวัคซีนอหิวาต์เป็ด/ไก่ ในไก่พื้นเมืองที่ฟาร์มนายวีรภัทร วงศ์โพธิสาร เลขที่ 126 ม.3 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุรธานี ทำวัคซีนนิวคาสเซิล/หลอดลมอักเสบติดต่อไก่พื้นเมืองจำนวน 196 ตัว ทำวัคซีนอหิวาต์ฯจำนวน 100 ตัว

n20

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 .สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ออกเจาะเลือดโคนม กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบลูเซลล่า ในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

n21

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม นำโดย นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ อุเทน หมั่นจิตร กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น.ส ดารารัตน์ ศรีอุดร นางหญิง แก้วเกิด นางเยาวมาลย์ คำโคตร และ นายยุทธภูมิ ปริวันตา ปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหยวก อำเภอนำ้โสม จังหวัดอุดรธานี

n19

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ" วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหาน,พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,ภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมการทำบุญกระดูกควายมรดกโลกบ้านเชียง การโชว์ควาย สวยงาม,การสาธิตการผสมเทียมการถ่ายพยาธิ ,การฉีดวัคซีนป้องกันโรค,พืชอาหารสัตว์และการแจกปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ทั้งนี้มีนายสัตวแพทย์สุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี  ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมการประกวดควาย จำนวน 10 รุ่น เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี 2565

เนื้อหาอื่นๆ...