n3

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน/เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน และ     มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

n2

"ครอบครัวปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ " วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ประชุมเกษตรกรผู้รับโค-กระบือ เพื่อติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n50

"ครอบครัวปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ" วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ทั้งหมด 9 แห่ง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

n1

"ครอบครัวปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ " วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

n49

"ครอบครัวปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ" วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ  ออกพื้นที่ปฏิบัติงานเจาะเลือดโคนม เพื่อสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา วัณโรคประจำปี 2566 จำนวน 4 ฟาร์ม โคนม จำนวน 77 ตัว ในพื้นที่ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เนื้อหาอื่นๆ...