n6

วันที่ 11 ธันวาคม 2562หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมภริยา นางกุสุมาลพงษ์สิทธิถาวร  นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  หลังเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้ทำการมอบบัตรประจำสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จากนั้นได้ทำการรับขวัญกระบือ คล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้า และประพรมน้ำอบ

n5

วันที่ 1-12 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2562 ณ ลานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี

n3

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกตรวจติดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยบริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และถ่ายพยาธิ สัตว์ของโครงการ ณ ตำบลพันดอน ตำบลท่าลี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

n4

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมประจำเดือน โดยมี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้ร่วมแสดงเจตนารมย์ให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อปลุกกระแสสังคมปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติ มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

n2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาสารตกค้าง ณ บ้านท่าหนองเทา ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...