n92

วันที่ 16 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม เข้าร่วมประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ชี้แจงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อบรมระยะสั้น เรื่องโรคระบาดสัตว์ การทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การสำรวจสัตว์ การเฝ้าระวังโรคสัตว์และการรายงานภาวะโรคสัตว์ จำนวนอาสาร่วมประชุม 33 คน ในการนี้ได้อบรมความรู้หลักสูตร อาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อีกด้วย จำนวนอาสาเข้าอบรม 9 คน ณ ห้องประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

n91

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์อุเทน หมั่นจิตร ออกตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐานและกิจกรรมเก็บปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร เขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

n89

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) ปีงบประมาณ 2562 เกษตรกร จำนวน 10 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี

n90

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) มีเกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 6 ราย และมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเอง

n88

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอจัดโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming (GFM) ประจำปีงบประมาณ 2562 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 13 ราย ได้แก่ โคเนื้อ 3 ราย โคนม 5 ราย สุกร 1 ราย ไก่พื้นเมือง 4 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เนื้อหาอื่นๆ...