n15

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายเอกชัย คำแปง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน นายกุลภัทร วิบูลย์สิน เจ้าพนักงานสัตบาล ดำเนินการเจาะเลือดโคเนื้อ กิจกรรมสำรวจความชุกของโรคบลูเซลล่า ตามรายชื่อที่ได้กำหนดมา 3 ราย แบ่งเป็น ตำบลเมืองพาน 2 ราย ตำบลบ้านคอ 1 ราย รวม 11 ตัวอย่าง