n104

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ (Monitoring Plan) ตับสุกร อาหารไก่เนื้อ อาหารสุกร ในพื้นที่อำเภอบ้านดุง และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี