n97

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนหวาย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเสาเล้า หมู่ ๓ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑๓ ตัว รวม ๑๔ ตัว แมว เพศเมีย ๒ ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น ๑๖ ตัว