n125

วันที่ 12 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี ณ วัดบ้านนาทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศเมีย 16 ตัว เพศผู้ 8 ตัว แมว เพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 3 ตัว รวม 35 ตัว