n121

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั่นจิตร เก็บตัวอย่างเลือด   ซีรั่ม อุจจาระ ในแพะ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสำรวจและเฝ้าระวังปัญหาเรื่องสุขภาพ จำนวน 4 ฟาร์ม รวมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบโรค Brunella และCAE ของแพะศูนย์การเรียนรู้บ้านตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี