n17
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 -15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab ไก่ไข่ ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 2 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี