n27

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งสิ้น 27 ราย