n6

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่อำเภอเพ็ญ 1 ฟาร์ม อำเภอหนองหาน 2 ฟาร์ม และอำเภอไชยวาน 1 ฟาร์ม ดำเนินการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร ซึ่งพบข้อบกพร่อง จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอไชยวาน ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในบางส่วน โดยให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน