n12

วันที่ 1 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยวาน ออกตรวจเยี่ยมดูแแลสัตว์ป่วยมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลงพร้อมแนะนำการทำวัคซีนและแนวทางการเลี้ยงสัตว์เพื่อปลอดภัยจากโรคระบาดภายในฟาร์ม แก่เกษตรกร นายคำปอน สันตะวงษ์ 10 ม.2 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ. อุดรธานี