n14

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 4 ฟาร์ม ซึ่งพบข้อบกพร่องทั้ง 4 ฟาร์ม ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อในบางส่วน โดยให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 15 วัน