n109

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์   จำนวน 5 ราย ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี