n102

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงแหว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 เทศบาลตำบลเชียงแหว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 9 ตัว รวมทั้งสิ้น 24 ตัว