n101

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื้นเมือง กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี