n99

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี อบรมเกษตรกรตามโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกร เพื่อการป้องกันโรคและการประเมินสถานะโรค PRRS ในสุกรของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยประจำจังหวัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเมืองพรึก ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี