n100

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 770 โด๊ส ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 5 ตัว