n89

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองวัวซอ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี