n88

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศาลาเรียนรู้ ศพก. นางกาญจนา สมแคล้ว ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี