n86

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วย DHHU ศรีธาตุ และชมรมสัตวแพทย์อุดรธานี ปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2561-2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้มารับบริการ 48 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข 39 ตัว แมว 48 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวม 22 ตัว ผ่าตัดทำหมันแมว เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 23 ตัว รวม 31   ตัว