n87

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองหาน และเพ็ญ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร จากฟาร์มสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง B-agonist จำนวน 9 ฟาร์ม ผลการตรวจได้ผลลบทั้ง 9 ฟาร์ม