n84

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุมอบหมายให้ นายธนากร ประสมศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์) โครงอบรมการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของสำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ ณ ตำบลนายูง และ ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี