n83

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ตรวจรับรองใหม่ 7 แห่ง ตรวจต่ออายุ 12 แห่ง รวม 10 อำเภอ คือ อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม อำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน อำเภอไชยวาน อำเภอทุ่งฝน และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี